cabbage 500g ກະຫຼໍ່າປີ

₭25,000.00

Available Now!

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 500g | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 500 ກລາມ

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.

Note:  Price maybe auto update base on net weight of the each piece of cabbage . some time we can find out cabbage weight equal to 1kg or 500g.
ໝາຍເຫດ: ສະເພາະກະລໍ່າ ລາຄາໃນບິນເວລາຈັດສົ່ງຕົວຈິງ ອາດຈະມີການປັບຂຶ້ນລົງຕາມນໍ້າໜັກຕົວຈິງຂອງຫົວກະລໍາປີ. ຍ້ອນທິມງານເຮົາບໍ່ສາມາດຕັດແຍກ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີເຮົາບໍ່ສາມາດກໍານົດຂະໜາດໄດ້.