Lery Green onion bundle ຫອມບົ່ວເລີຍ 1 ມັດ

₭5,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 100g /bundle | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 100 ກລາມຕໍ່ມັດ

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວ