iceberg lettuce 200g ສະຫຼັດກອບແກ້ວ

₭8,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 200g | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 200 ກລາມ

around 1-2 Piece | ປະມານ 1-2 ຫົວໃຫຍ່

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.