pumpkin 700g ໝາກອຶ

₭15,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 700g | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 700 ກລາມ

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.

Note:  Price maybe auto update base on net weight of the each piece of pumpkin . some time we can find out pumpkin weight equal to 1kg . if you are looking for 1 piece of pumpkin please order around 3kg-5kg. 
ໝາຍເຫດ: ສະເພາະໝາກອຶ ລາຄາໃນບິນເວລາຈັດສົ່ງຕົວຈິງ ອາດຈະມີການປັບຂຶ້ນລົງຕາມນໍ້າໜັກຕົວຈິງຂອງໝາກອຶ. ຍ້ອນທິມງານເຮົາບໍ່ສາມາດຕັດແຍກ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີເຮົາບໍ່ສາມາດກໍານົດຂະໜາດໄດ້