pumpkin total ໝາກອຶເປັນຫນ່ວຍ

₭65,000.00

Available Now!

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
base on 1 pumpkin | ອີງຕາມໝາກອຶກຕົວຈິງ ເປັນໜ່ວຍ
Net weight: 3-5kg | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 1-5ກິໂລກລາມ
Price: 45,000kip | ລາຄາ 45,000 ກີບ
Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.

Note:  Price maybe auto update base on net weight of the each piece of pumpkin . some time we can find out pumpkin weight equal to 1kg . if you are looking for total of pumpkin please order around 3kg-5kg. 
ໝາຍເຫດ: ສະເພາະໝາກອຶ ລາຄາໃນບິນເວລາຈັດສົ່ງຕົວຈິງ ອາດຈະມີການປັບຂຶ້ນລົງຕາມນໍ້າໜັກຕົວຈິງຂອງໝາກອຶ. ຍ້ອນທິມງານເຮົາບໍ່ສາມາດຕັດແຍກ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີເຮົາບໍ່ສາມາດກໍານົດຂະໜາດໄດ້