Red Cabbage 500g ກະຫຼໍ່າປີມ່ວງ

₭20,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 500g| ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 500 ກລາມ

Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.

Note: Price maybe auto update base on net weight of the each piece of cabbage . some time we can find out cabbage weight equal to 1kg or 500g.
ໝາຍເຫດ: ສະເພາະກະລໍ່າ ລາຄາໃນບິນເວລາຈັດສົ່ງຕົວຈິງ ອາດຈະມີການປັບຂຶ້ນລົງຕາມນໍ້າໜັກຕົວຈິງຂອງຫົວກະລໍາປີ. ຍ້ອນທິມງານເຮົາບໍ່ສາມາດຕັດແຍກ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີເຮົາບໍ່ສາມາດກໍານົດຂະໜາດໄດ້.