Red sweet corn Piece ສາລີຫວານກິນດິບ1ມານ

₭12,000.00

SKU: 0

Sold Out

Trust
Icon

Trust
Icon

Standard: organic certified | ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີລາວ
Net weight: 400g | ນໍ້າໜັກສຸດທີ່ 400 ກລາມ
Price: 10,000kip/piece | ລາຄາ 10,000 ກີບ/ມານ
Produce by Vientiane Organic Agriculture Group
ຜົນຜະລິດຈາກ: ຊາວສວນກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີນະຄອນຫຼວງ.